Nákupný košík 0,00 € | 0 položiek Nákupný košík Prihlásenie |  Registrácia
 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.forby.sk, ktorý predstavuje tzv. internetový obchod. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi firmou Forby s.r.o. , Májového povstania českého ľudu 1159/171, Galanta 924 01, IČO: 46 782 877, IČ DPH (DIČ): SK2023571297 a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou formou s kupujúcim dohodnuté inak.

 

Objednávka

 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Spôsob platby

 

Pri prevzatí tovaru. Poštovné a balné je zahrnuté v cene tovaru.

Dobierka - platbu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi kuriérskej služby na základe faktúry.

 

Dodacie podmienky

 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku.Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.
V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, opotrebenia predmetného tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

 

 

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote 

 

 

Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Tovar musí byť doručený späť na adresu:
Forby s.r.o., Májového povstania českého ľud 1159/171, Galanta 924 01, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
UPOZORNENIE: Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
 

 

Reklamačný poriadok a záruka

 

 

Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možno len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi predávajúceho, ktorého, v prípade potreby, vopred kontaktuje.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Na vybavenie reklamácie je nevyhnutné uviesť Meno, Priezvisko, presnú adresu kupujúceho (prípadne ďalšie jeho kontaktné údaje), deň zakúpenia tovaru (deň jeho prevzatia), druh zakúpeného tovaru, charakter vady a jej popis a návrh na vybavenie reklamácie: t.j. alternatívne návrhy na poskytnutie zľavy z ceny, výmenu za taký istý alebo iný tovar, resp. na vrátenie kúpnej ceny.

Po odoslaní písomnej reklamácie je zákazník povinný zaslať výrobok na adresu predajcu spolu s dokladom o zakúpení tovaru. Bez tohto dokladu nemôže byť reklamácia kladne vybavená.

O spôsobe vybavovania reklamácie a o ďalšom postupe predávajúci kupujúceho upovedomí najneskôr v lehote 30 dní odo dňa kedy sa dozvie o uplatnenej reklamácii.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu alebo vyjadrenie výrobcovi, resp. veľkoodberateľovi po dobu nevyhnutne potrebnú k získaniu stanoviska výrobcu, resp. veľkodistribútora. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak sa jednoznačne zistí, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo jeho používaním v rozpore s návodom na použite, resp. iným zrejmým nesprávnym zaobchádzaním.

 

 

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú aj elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

tel:0903-222294, email:forby@forby.sk, © 2013 Obchodné podmienky

Chcete od nás dostávať novinky na váš e-mail?
Copyright © 2010-2019 Forby.sk